Wrocław: Algorytmy i protokoły postępowania w diagnostyce i leczeniu stomatologicznym

Wczytuję mapę...

Data/Czas
08/12/2018
10:00 - 13:00

Lokalizacja
Wrocław, Hotel Novotel CityMIP Pharma Polska Sp. z o. o. zaprasza na kurs medyczny pt.:

„Algorytmy i protokoły postępowania
w diagnostyce i leczeniu stomatologicznym”,

podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Mariusz Bochniak
(Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej,
Gdański Uniwersytet Medyczny)
Informacje i zapisy
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 04.12.2018 r. poprzez stronę internetową: mip-konferencje.com.pl lub u naszych Przedstawicieli w dni robocze w godzinach 8:00‑16:00. W potwierdzeniu prosimy podać imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz wybraną miejscowość.
Z przyczyn organizacyjnych preferujemy potwierdzanie uczestnictwa poprzez stronę internetową
Szczegółowe informacje u opiekuna spotkania:
Anna Działowska-Proniewicz, tel.: 600 333 015, e‑mail: anna.dzialowska@mip-pharma.pl).
UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania  obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zakres wykładu:
1. Miejsce i znaczenie algorytmów, protokołów postępowania, standardów postępowania w medycynie i stomatologii – w kontekście skuteczności i jakości działań diagnostyczno-leczniczych, ale także w kontekście ekonomicznym i prawnym.
2. Schematy usystematyzowanego badania podmiotowego w stomatologii. Przegląd dostępnych formularzy ankietowych.
3. Schemat usystematyzowanego kompleksowego badania klinicznego w stomatologii.
4. Próba usystematyzowania danych z publikacji nt. standardów diagnostyki rentgenowskiej w stomatologii. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej pacjenta. Zasada ALARA.
5. Wskazania do zastosowania tomografii stożkowej (CBCT).
6. Przegląd algorytmów postępowania w endodoncji.
7. Protokół badania periodontologicznego – dobór wskaźników epidemiologicznych wykorzystywanych w badaniu wstępnym, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, monitorowanie przebiegu leczenia.
8. Protokół oceny anatomii przyzębia w kontekście ortodontycznym i protetycznym. Biometria tkanek przyzębia.
9. Zasady indywidualnego doboru środków i instruktażu higieny jamy ustnej.
10. Schematy diagnostyki i kompleksowego leczenia zapaleń przyzębia. Algorytmy leczenia niechirurgicznego.
11. Algorytm postępowania diagnostycznego, profilaktycznego oraz leczniczego u pacjentów z recesjami dziąsłowymi.
12. Zasady kwalifikacji pacjentów do leczenia chirurgicznego w periodontologii, w tym zabiegów sterowanej regeneracji tkanek. Kompleksowa ocena rokowania w zabiegach GTR. Protokół postępowania pozabiegowego.
13. Zasady antybiotykoterapii w periodontologii. Miejsce diagnostyki mikrobiologicznej w terapii periodontologicznej.
14. Wskazania do racjonalnej antybiotykoterapii w innych dziedzinach stomatologii. Zasady optymalnego wyboru antybiotyku. Zasady terapii skojarzonej. Przeciwwskazania i objawy niepożądane.
15. Strategia farmakologicznego zwalczania bólu w stomatologii – wybór leku, zasady terapii skojarzonej, przeciwwskazania, działania niepożądane.
16. Protokół kompleksowej oceny przydatności zęba w kontekście protetycznym. Zasady planowania leczenia protetycznego w przypadku filarów ze zredukowanym przyzębiem.
17. Usystematyzowanie opublikowanych protokołów diagnostyki leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
18. Standaryzacja postępowania w traumatologii stomatologicznej z perspektywy ogólnej praktyki stomatologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem urazów zębów i wyrostków zębodołowych.
19. Algorytmy postępowania diagnostyczno-leczniczego w infekcjach grzybiczych błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem różnych grup chorych.
20. Zasady diagnostyki różnicowej zmian pęcherzowych i martwiczo-wrzodziejących błony śluzowej jamy ustnej. Rola diagnostyki dodatkowej. Konsultacje ogólnolekarskie.
21. Próba nakreślenia protokołu diagnostyki dodatkowej oraz leczenia miejscowego u chorych z aftami przewlekłymi nawrotowymi.
22. Zasady profilaktyki i czujności onkologicznej w stomatologii. Wskazania do wykonywania badań histopatologicznych.
23. Algorytmy postępowania w chorobach gruczołów ślinowych i suchości jamy ustnej. Wskazania i wybór badań dodatkowych. Schematy objawowego leczenia ślinozastępczego.
24. Algorytmy opieki stomatologicznej u pacjentów z grup ryzyka.
25. Protokoły przygotowania pacjenta obciążonego ogólnoustrojowo do zabiegów stomatologicznych, w szczególności chirurgicznych. Standardy osłony antybiotykowej u pacjentów z ryzykiem IZW oraz pacjentów immunoniekompetentnych. Protokoły przygotowania pacjenta pod kątem hemostazy.
26. Problematyka sanacji jamy ustnej jako elementu przygotowania pacjenta do zabiegów chirurgicznych, leczenia onkologicznego, immunosupresyjnego itp.
27. Zasady leczenia pacjenta po radioterapii w zakresie głowy i szyi.
28. Zasady leczenia stomatologicznego kobiet ciężarnych.


Zgłoszenie rezerwacji

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.